English

Meten is weten, maar het gaat om voorspellen

De mensen die het bedrijf runnen zijn dé bepalende factor in het realiseren van de doelen. Indien een Private Equity partij de waarde van een nieuwe investering wil weten, vormen de mensen een rijke bron van informatie voor de waardebepaling. Daarom is het cruciaal om tijdens de due diligence fase de waarde van de menselijke factor te meten. Door in deze fase een vakkundige inschatting te maken van de kwaliteit, kunde en motivatie van team en individu, in het licht van wat er voor de volgende fase van groei nodig is, wordt immers de kans op een succesvolle investering vergroot.

HR DD

Om op een gestructureerde manier inzicht te krijgen in de kracht en aandachtspunten van het team als geheel, en van de mensen binnen het team, hebben wij een speciale HR DD ontwikkeld. In het HR DD traject hanteren we 3 stappen:

  1. Maken van een scan van de huidige cultuur en wat er nodig is om groei te realiseren. Aan de hand van de S-Curve bepalen we in welke fase de organisatie zich bevindt.
  2. Bepalen van de ambitie, missie, visie en strategie van de opdrachtgever.
  3. Grondig analyseren van de kracht van het huidige team. Dit is de meest intensieve stap. Middels een drijfverenanalyse brengen we van alle teamleden de drijfveren in kaart.  In het HR DD gesprek bespreken we de drijfveren en vormen we een totaalbeeld van alle teamleden.

Resultaat

Het HR DD onderzoek levert twee zaken op. Ten eerste is de interventie op zichzelf in de meeste gevallen al onderdeel van het succes. De interventie zorgt voor open communicatie en deze zet aan tot beweging. Niet zelden maken wij mee tijdens een HR DD dat mensen reflecteren op hun eigen rol en in actie komen.

Ten tweede levert een HR DD overzicht op van de sterktes en zwaktes van de individuele teamleden en van het team als geheel in relatie tot de doelstellingen. Dit rapport is een valide startpunt om in gesprek te gaan om deze zwaktes te managen.  Dit levert de investeerder en/of ondernemer een bijsluiter of gebruiksaanwijzing op hoe het team te observeren en aan te sturen.