skip to Main Content

Algemene voorwaarden Boardtrust sustainable executive search

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Boardtrust die betrekken hebben op de opdrachtgever (hierna te noemen “de opdrachtgever”) en Boardtrust Sustainable Executive Search (hierna te noemen “Bt”) en hebben betrekking op het werven, selecteren en introduceren van kandidaten door Bt aan de opdrachtgever ten behoeve van een duurzaam samenwerkingsverband met de opdrachtgever.

ARTIKEL 1 DEFINITIES:

1.1. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Bt en de opdrachtgever, op grond waarvan Bt zich inspant om een of meerdere kandidaten voor een dienstbetrekking te introduceren bij de opdrachtgever.
1.2. Functie- en kandidatenprofiel: de door Bt, in samenwerking met de opdrachtgever op te stellen omschrijving van een in de organisatie van de opdrachtgever te vervullen functie, alsmede de eisen waaraan een kandidaat voor deze functie dient te voldoen.
1.3. Kandidaat: een door Bt geworven en geselecteerde persoon, die in het kader van een door de opdrachtgever aan Bt verstrekte opdracht bij de opdrachtgever wordt geïntroduceerd, alsook de persoon die, in het kader van de aan Bt verstrekte opdracht, door de opdrachtgever bij Bt (uit eigen netwerk of gelederen) wordt aangedragen om deel te nemen aan het executive searchproces door Bt.

ARTIKEL 2. WERKINGSSFEER

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle proposities, opdrachten en overeenkomsten van Bt, met betrekking tot het op exclusieve basis werven en selecteren van personeel, gericht op het aangaan van een duurzaam dienstverband c.q. verbinding met de opdrachtgever of daaraan gelieerde consultancy activiteiten.

ARTIKEL 3. FUNCTIE- EN KANDIDATENPROFIEL EN WIJZIGING DAARVAN

3.1. Bt stelt in samenwerking met de Opdrachtgever de inhoud van de opdracht vast. Bij een executive search opdracht geldt de opdrachtbevestiging, met daarin opgenomen het functie- en kandidatenprofiel, als grondslag voor de opdracht aan Bt.
3.2. Wijziging van het functie- en kandidatenprofiel tijdens de opdrachtvervulling wordt beschouwd als het intrekken van de opdracht (zie artikel 9.1) en het verstrekken van een nieuwe executive search opdracht, waarbij opdrachtgever gehouden is aan Bt het volledige honorarium conform de daartoe opgestelde overeenkomst te vergoeden.

ARTIKEL 4. AANVANG WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden starten nadat een door de opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging voor de betreffende opdracht (‘Opdrachtbevestiging’) aan Bt is geretourneerd.

ARTIKEL 5. UITVOERING

5.1. Bt zal één of meer kandidaten voorstellen aan de opdrachtgever, geselecteerd op basis van de in de functieomschrijving vermelde criteria.
5.2. Een kandidaat wordt geacht te zijn geïntroduceerd aan de opdrachtgever, op het moment dat Bt de longlist van kandidaten en/of shortlist van kandidaten heeft gepresenteerd aan de opdrachtgever.
5.3. Alle kandidaten die aan de vooraf overeengekomen wensen en eisen voldoen, zullen worden voorgelegd aan de opdrachtgever.
5.4. De opdrachtgever heeft keuzevrijheid uit alle kandidaten geïntroduceerd door Bt.
5.5. De opdrachtgever levert de voor Bt benodigde informatie aan om kandidaten te kunnen werven en selecteren.
5.6. BT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 6 BENOEMING

Zodra er overeenstemming is tussen de opdrachtgever en de kandidaat (getekende Arbeidsovereenkomst) voorziet de opdrachtgever Bt binnen een week van een kopie van de ondertekende arbeidsovereenkomst.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

7.1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2. Bt betracht ten aanzien van de verwerking van bedrijfs- en persoonsgegevens van zowel kandidaten, als de (organisatie van) Opdrachtgever, geheimhouding en zorgvuldigheid, een en ander conform de toepasselijke wetgeving en de van toepassing zijnde gedragscode.
7.3. Bt verstrekt geen door de kandidaat verstrekte persoonsgegevens aan de Opdrachtgever, dan nadat Bt daartoe toestemming van de kandidaat heeft verkregen.
7.4. De Opdrachtgever mag de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze verstrekt zijn en dient deze binnen 4 weken te wissen (vernietigen) zodra het selectieproces is afgerond en de keuze niet op deze kandidaat is gevallen.
7.5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder toestemming van Bt gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten bij derden te introduceren.

ARTIKEL 8. FEE EN BETALING:

8.1. Van een succesvolle bemiddeling is sprake wanneer zowel de opdrachtgever als de kandidaat een arbeidsovereenkomst, of ander type overeenkomst is getekend.
8.2 De vergoeding voor Bt is exclusief: • Kosten van het inzetten van test materiaal en assessments. • Kosten van advertenties of het gebruik van media. Alle bovengenoemde kosten moeten voorafgaand schriftelijke zijn goedgekeurd door de opdrachtgever. Deze kosten worden apart in rekening gebracht.
8.3. Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW.
8.4. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Vanaf het moment van verzuim van betaling is de opdrachtgever aansprakelijk om rente over het openstaande bedrag te betalen, gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met de incassokosten conform het tarief zoals bepaald door de Nederlandse Orde van Advocaten.
8.5. Bezwaren tegen facturen dienen binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk bij Bt te zijn ingediend.
8.6. Indien de opdrachtgever binnen twee jaar een dienstverband aanbiedt aan een door Bt geïntroduceerde kandidaat, die niet aangenomen is op het moment van de oorspronkelijke opdracht, is de opdrachtgever gehouden dit aan Bt te melden en blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor betaling van de volledige fee.
8.7. Indien er bij opdrachtgever in een andere positie dan waarvoor Bt een searchopdracht heeft gekregen, een door Bt geïntroduceerde kandidaat wordt aangesteld, isde opdrachtgever gehouden een honorarium aan Bt te betalen gelijk aan 75% van het honorarium zoals dat voor de searchopdracht staat vermeld in de opdrachtbevestiging. Dit honorarium is verschuldigd bij aanstelling van een kandidaat tot achttien maanden nadat de kandidaat door Bt is geïntroduceerd bij de opdrachtgever. Bepalend hiervoor is de datum van contractondertekening en niet de ingangsdatum van de dienstbetrekking. Onder introductie wordt verstaan het voeren van een kennismakingsgesprek tussen de betreffende kandidaat en de klant/opdrachtgever.

ARTIKEL 9. INTREKKING OPDRACHT

9.1. Executive search opdrachten kunnen te allen tijde door de opdrachtgever worden onderbroken en/of geannuleerd. Indien de opdrachtonderbreking langer duurt dan 30 dagen wordt de opdracht als geannuleerd beschouwd. Bij annulering is de opdrachtgever naast het eventueel al gefactureerde honorarium, een annuleringsfee van 50% van het eerstvolgende, nog niet gefactureerde, honorariumdeel verschuldigd. Ingeval van hernieuwde activiteiten op de betreffende vacature na 30 dagen zal een nieuw honorarium worden vastgesteld.
9.2. In gevallen als fusie, reorganisatie of andere onvoorziene omstandigheden die het onderhavige profiel, de invulling van de positie of de samenwerking tussen Bt en de opdrachtgever beïnvloeden, behoudt Bt het recht om deze opdracht onder dezelfde voorwaarden als voornoemd te beëindigen. Daarvan dient Bt binnen 10 werkdagen schriftelijk kennis te geven aan Opdrachtgever.
9.3. Indien Bt de totale markt voor een opdracht in kaart heeft gebracht en benaderd en er blijkt geen geschikte kandidaat te zijn en opdrachtgever wil het zoekgebied om welke reden dan ook niet vergroten, terwijl dit naar de inschatting van Bt wél een of meerdere kandidaten kan opleveren, behoudt Bt, na overleg met Opdrachtgever, het recht om de opdracht als geannuleerd te beschouwen in de zin van artikel 9.1. In dat geval zal naast het eventueel al gefactureerde honorarium, een annuleringsfee van 50% van het eerstvolgende honorarium deel verschuldigd zijn.

ARTIKEL 10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID:

10.1. In het geval dat de arbeidsovereenkomst tussen de kandidaat en de opdrachtgever binnen de proeftijd van de kandidaat wordt beëindigd, zal Bt kosteloos de opdracht hervatten, in het geval dat:

  • de opdrachtgever Bt schriftelijk op de hoogte stelt, binnen een week na het vertrek van de kandidaat;
  • een beëindiging niet het gevolg is van veranderingen of het niet nakomen van de arbeidsovereenkomst;
  • de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet is te wijten aan inkrimping, een reorganisatie, fusie of overname;
  • de cliënt alle Bt facturen heeft betaald;
  • aan alle voorwaarden en bepalingen, zoals vermeld in de overeenkomst, is voldaan.

10.2. Bt zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de vereisten van goed vakmanschap en met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren.
10.3. Bt is niet aansprakelijk voor verricht werk in relatie tot de overeenkomst. Als Bt door de wet aansprakelijk wordt gesteld voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bt beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

ANDERE VOORWAARDEN:

15. Op de overeenkomst tussen Bt en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Boardtrust

Rhijngeesterstraatweg 58
2341 BV Oegstgeest

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Inschrijven nieuwsbrief

© Copyright 2020 | Privacy policy | Algemene voorwaarden

Back To Top